Směrná hodnota

Ocenění vybraných nemovitostí pro daň z nabytí nemovitých věcí se směrnou hodnotou

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

→ KDO ?

Nabyvatel, kupující, poté co se stal právoplatným vlastníkem nemovitosti (byl proveden vklad do katastru nemovitostí), musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.

U vybraných nemovitostí lze uplatnit osvobození od daně z nabytí, přesto přiznání se musí podat.

→ KDY ?

Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nabytí a úhradu daně nebo zálohy na daň je 3 měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce po provedení vkladu do katastru nemovitostí.

→ KDE ?

Přiznání se podává na finanční úřad v místě nabyté nemovitosti.

Platbu daně lze provést bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu v daném kraji nebo hotově na vybraných finančních úřadech (do limitu pro hotovostní platby, j. t. aktuálně do 270 tisíc Kč).

→ KOLIK ?

Pro běžné nabytí nemovitosti na základě kupní smlouvy se kupní cena (nabývací hodnota) porovnává s tzv. srovnávací daňovou hodnotou (75 % směrné hodnoty nebo 75 % ceny zjištěné).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % se platí vždy z vyšší částky.

→ JAK ?

Je na každém nabyvateli, zda si zvolí směrnou hodnotu (pokud ji lze určit) a poskytne detailní informace o nabyté nemovitosti pro její určení (směrnou hodnotu určuje finanční úřad) formou vyplněných příloh k daňovému přiznání anebo si vybere cenu zjištěnou a nechá si vypracovat znalecký posudek od znalce jmenovaného krajským soudem nebo ministrem spravedlnosti, podle zákona o znalcích a tlumočnících.  Odhad nemovitosti pro banku ani jiný odhad nelze použít, finanční úřad je neakceptuje.

K přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se povinně přikládá příloha č. 1N u běžných typů převodů nebo příloha č. 1J u specifických nabytí nemovitosti.

Dále jsou povinnými přílohami kopie Vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí a kopie kupní smlouvy (nebo jiný "nabývací titul").

 

→ SMĚRNOU HODNOTOU?

Směrnou hodnotu lze určit u běžných nemovitostí, např. u bytových jednotek a pozemků ve funkčním celku, nebytové jednotky garáže nebo sklepa, rodinného domu se zahradou a vedlejšími stavbami, samostatné garáže, chaty, u urbanizovaných pozemků (stavebních nezastavěných), některých vybraných pozemků zemědělských a lesních. 

Pokud si zvolíte směrnou hodnotu, povinnou přílohou k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí jsou relevantní přílohy č. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, podle předmětu převodu.

→ ZJIŠTĚNOU CENOU?

Cena zjištěná je ocenění nemovitosti podle oceňovací vyhlášky platné ke dni účinnosti kupní smlouvy (ke dni návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí). 

Posudek s oceněním nemovitosti cenou zjištěnou pro potřeby daně z nabytí musí být vypracován znalcem jmenovaným krajským soudem nebo ministrem spravedlnosti, podle zákona o znalcích a tlumočnících.  Odhad nemovitosti pro banku ani jiný odhad nebo posudek nelze pro tento účel použít, finanční úřad je neakceptuje.

Znalecký posudek je povinnou přílohou k daňovému přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud je zjištěná cena použita jako srovnávací daňová hodnota.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

PODKLADY PRO VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ A PŘÍLOH

 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Dokumenty prokazující nárok na osvobození (pokud je uplatňováno)
 • Další podklady a informace jsou na vyžádání

Směrná hodnota

Zjištěná cena

 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Znalecký posudek (pokud není osvobozeno celé nabytí)
 • Dokumenty prokazující nárok na osvobození (pokud je uplatňováno na část nebo celé nabytí)

PODKLADY PRO OCENĚNÍ NEMOVITOSTI SMĚRNOU HODNOTOU

 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Další podklady a informace podle druhu nemovitosti (viz podklady pro tržní odhady) jsou na vyžádání