Podklady

Pro ocenění nemovitosti budeme potřebovat od Vás poskytnout některé dokumenty vztahující se k pozemku, stavbě, jednotce, věcnému břemeni. 

Pro první kontakt, individuální cenovou nabídku postačí tyto podklady:

 • 1
  Výpis z katastru nemovitostí
  Výpis z listu vlastnictví s informacemi o pozemku, stavbě, jednotce by měl být aktuální a maximálně 3 měsíce starý. Pro nemovitosti BEZ zápisu v oddílech B1, C, D (t.j. bez věcných břemen, omezení vlastnického práva, plomb a jiných zápisů) stačí výpis pořízený z webu nahlížení do katastru nemovitostí. V případě, že je zapsán jakýkoliv zápis v oddílech B1, C, D, plomby, pak je nutné předložit aktuální ORIGINÁL výpisu z listu vlastnictví.
 • 2
  Účel ocenění
  Způsob ocenění, typ reportu a použité metody ocenění se mohou pro některé účely lišit. Proto prosím uveďte za jakým účelem chcete odhad nebo posudek připravit. Nejčastějšími účely pro provedení odhadu nebo ocenění: Koupě, investice nebo prodej bytu, domu, pozemku, dražba nemovité věci, pro notáře při dědickém řízení, vypořádání spoluvlastnictví, odpisy, pro potřeby daně z nabytí nemovitých věcí, ...
 • 3
  Adresa a stručný popis nemovitých věcí
  Stačí volně popsat pozemek, stavbu, jednotku (včetně bytového domu) - uveďte stáří stavby (rok první a poslední kolaudace), celkový stav, skutečné využití, velikost (v m2, m3), dispozice, hlavní konstrukce stavby (cihla, beton, panel, skelet, dřevo), vybavení koupelen, WC, kuchyně, příslušenství (balkon, lodžie, terasa, garáž, parkovací stání, garážové stání, sklad, sklepní kóje, výtah, kočárkárna, jiný), vedlejší stavby a terénní úpravy (altánek, kůlna, nebytový prostor, oplocení, brána, branka, skleník, bazén, zemní sklep, studna, zpevněná plocha, přípojky inženýrských sítí,...), trvalé porosty (stromy, keře), způsob vytápění (dálkové, ústřední, lokální), nájemní nebo pachtovní smlouvy (výpovědní lhůta, nájemné).
 • 4
  Nabývací titul
  Nabývacím titulem může být kupní smlouva, smlouva darovací nebo jiný dokument, na základě kterého bylo současné vlastnické právo v katastru nemovitosti zapsáno (např. rozhodnutí soudu,...). Najdete jej ve výpisu z katastru nemovitostí v části E.


Seznam podkladů a informací potřebných pro provedení odhadu nebo posudku Vašeho pozemku, stavby, jednotky upřesníme v  individuální cenové nabídce a předáte nám je při prohlídce oceňovaných nemovitých věcí nebo je můžete zaslat elektronicky na email. 

Chcete se připravit v předstihu?

Nahlédněte do seznamu podkladů potřebných pro ocenění nemovitých věcí a připravte si zatím jen ty povinné, které máte k dispozici. Další informace a dokumenty jsou na vyžádání.

Podklady pro tržní odhady a posudky nemovitých věcí

   CHYBÍ VÁM NĚKTERÉ PODKLADY?

   TIPY KDE LZE ZÍSKAT CHYBĚJÍCÍ PODKLADY A INFORMACE

   + Zdroje, kde lze zjistit informace o Vaší stavbě.  


   • Aktuální výpis z listu vlastnictví snadno pořídíte na kterémkoliv katastrálním úřadě, na přepážce Checkpoint na poště nebo úřadě. Rovněž je možné elektronický výpis zakoupit na webu katastrálního úřadu.
   • U jednotek bytů i nebytových jednotek jsou pozemky a stavby evidovány na samostatném listu vlastnictví.
   • Máte-li k bytu zahrádku, pak ta je velmi pravděpodobně evidována na samostatném listu vlastnictví.
   • Informace k vymezení jednotky, její součástí, příslušenství, vybavení, popis společných částí domu a souvisejících pozemků, které nejsou zastavěny stavbou domu najdete v prohlášení vlastníka budovy.
   • Obvykle je prohlášení součástí nebo přílohou kupní smlouvy včetně půdorysu jednotlivých podlaží. Pokud tomu tak ve Vašem případě není,  lze jej získat ze sbírky listin katastru nemovitostí nebo vyžádat u správce budovy.
   • Vymezení jednotky obsahuje výměry jednotlivých místností a příslušenství, vybavení jednotky s jednoznačně určuje co spadá do výlučného vlastnictví vlastníka jednotky a které konstrukce, místnosti, prostory, pozemky jsou ve spoluvlastnictví, zda jsou součástí jednotky nebo jsou s ní spojeny. 
   • Stáří stavby se odvíjí od kolaudace. Pokud kolaudační výměr nebo souhlas nemáte k dispozici, stačí uvést orientačně, např. podle stavební dokumentace, nebo se obrátit na stavební úřad, kde jsou všechny tyto dokumenty archivovány. 
   • Hlavní konstrukce stavby jsou zejména svislé nosné konstrukce (cihla, beton, panel, dřevěné, kombinované), stropy (železobetonové, keramické, dřevěné trámové), schodiště, komíny, zastřešení (typ střechy a krytiny), klempířské konstrukce (svody, žlaby, atiky, parapety), okna a dveře (dřevěná, plastová, hliníková, dvojitá, zdvojená, trojsklo), izolace proti zemní vlhkosti a radonu, tepelné izolace, podlahy, omítky vnitřní, fasádní systém, vytápění, rozvody vody, elektřiny, plynu, kanalizace, slaboproud, příčky, podhledy (sádrokarton), instalační jádro.
   • Jednotlivé konstrukce mají rozdílnou předpokládanou životnost.  V rámci prohlídky hodnotíme jejich stav vzhledem k jejich stáří, poruchy, opotřebení a další životnost.
   • U starší jednotky, kde proběhla rekonstrukce jádra, bude k dispozici projektová dokumentace.
   • V novostavbách bytových domů majitelé zpravidla dostávají při rezervaci orientační plánek s půdorysem bytu a při převzetí jednotky návod k jejímu užívání.

   Služba zastoupení na úřadě

   Pověřit získáním potřebných dokumentů můžete i nás. Zajistíme výpisy z katastru nemovitostí, dokumentaci ke stavbě, prohlášení vlastníka. Tato služba není zahrnuta v ceně odhadu, posudku. Účtujeme zpravidla jednu hodinu konzultace a náklady na pořízení dokumentů.

   Nahlédněte do seznamu podkladů podle nemovitých věcí a

   připravte si ty, které máte k dispozici.

   V realitních podkladech se skrývá poklad 

   Více o podkladech a oceňování čtěte v eBooku Realitní po(d)klady. Obsahuje úvod do oceňování nemovitostí a checklisty se seznamy podkladů pro jednotlivé  typy nemovitosti.