Všeobecné obchodní podmínky

NA VAŠI SPOKOJENOSTI ZÁLEŽÍ.

Krásný den,

Děkuji vám, že jste se přišli seznámit s aktuálně platným zněním Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) pro poskytování služeb oceňování nemovitostí, zhotovení odhadů, posudků a odborných vyjádření, prodej oceňovacích produktů v elektronické formě a dalších informačních produktů, služeb a seminářů nabízených na webových stránkách. Vážím si vašeho zájmu o mé služby a velmi mi záleží na vaší spokojenosti.

Ing. Eva Hamerníková

 

1. ÚČEL

Proč je dobré přečíst si tyto obchodní podmínky?

 • Dozvíte se, jak bude probíhat naše spolupráce, co můžete od nás očekávat, jakými pravidly se řídíme.
 • Získáte přehled vašich práv jako klienta, ale také naopak, jakou součinnost budeme od vás potřebovat, které povinnosti vás požádáme dodržovat, abychom mohli vaše očekávání naplnit k vaší plné spokojenosti.
 • Před objednáním oceňovacích služeb, odhadů, posudků, odborných vyjádření, elektronických dokumentů, dalších produktů, služeb a seminářů, zaškrtnutím vyjadřujete souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást smluvního vztahu.

V jakých situacích, na které produkty a služby se použijí tyto VOP?

 • 1
  Pro poskytování služeb oceňování nemovitostí a provedení odhadů, posudků, odborných vyjádření kvalifikovaným odhadcem, včetně objednávky služeb oceňování nemovitostí prostřednictvím webového rozhraní www.e-odhady.cz, www.evahamernikova.cz (dále jen „Weby“).
 • 2
  Pro provedení online odhadů nemovitostí, prodej oceňovacích služeb a produktů na míru v elektronické formě prostřednictvím Webu.
 • 3
  Pro prodej oceňovacích produktů, ebooků (elektronických knih), online kurzu, online členské sekce, dalších informačních produktů v elektronické formě (dále jen „Digitální obsah“ nebo též „Produkty“) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na Webech.
 • 4
  Pro prodej produktů a služeb nabízených na Webech.
 • 5
  Pro semináře, workshopy nabízené na Webech.

2. KDO JE KDO A TYPY SMLUV

2.1.         Kdo je provozovatelem webů, prodávajícím a poskytovatelem služeb?

Provozovatelem webů, prodávajícím, dodavatelem a poskytovatelem služeb je Ing. Eva Hamerníková, se sídlem Pod Harfou 933/78, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 88662055, registrována v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 9, pro činnosti: Oceňování majetku – pro věci nemovité, Účetní poradenství a vedení daňové evidence, Obchod a služby jinde neuvedené.

Kontaktní údaje:

TELEFON: +420- 607 564 216

EMAIL: otazky@e-odhady.cz

Doručovací adresa je shodná s adresou sídla. V textu dále používám označení „Odhadce“.

2.2.         Jaké smlouvy uzavíráme?

Pro prodej digitálního obsahu nebo produktů uzavíráme Kupní smlouvu. Proces uzavírání Kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní na stránkách www.e-odhady.cz, www.evahamernikova.cz  je popsán v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické formě a není přístupná.

Služby oceňování nemovitostí, jiné služby nabízené na Webech a realizace seminářů jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytování služeb v souladu s ustanovením §1746 odst. 2, a v případech zhotovení odhadů a posudků ve spojení s ustanoveními Smlouvy o dílo s nehmotným výsledem § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v aktuálním znění.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je-li uzavírána prostřednictvím webového rozhraní, je archivovaná v elektronické formě a není přístupná. V případě uzavření smlouvy na základě emailové komunikace (není uzavřena odesláním objednávky z webového rozhraní), vám zašlu vzájemně odsouhlasený text smlouvy emailem nebo v tištěné podobě. Smlouva uzavřená při osobním jednání s klientem je v písemné formě s podpisem obou smluvních stran nebo je uzavřená ústně.

V dalším textu je označení „Smlouva“ použito v ustanoveních, která se týkají všech tří typů smluv. Pokud si ve Smlouvě domluvíme některé podmínky odlišně od pravidel v těchto VOP, pak smluvní ujednání mají přednost před VOP.

2.3.         Kdo je klient?

Klient je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených Produktů. Klientem je i ten komu je poskytována služba oceňování nemovitostí, konzultace, jiná služby nebo se účastní zakoupeného semináře. Klientem je i objednatel odhadu nebo posudku o hodnotě nemovitosti.

Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

Jako klient máte povinnost sdělit nám veškeré údaje pro vaši řádnou identifikaci a udržovat je aktuální. V případech vyžadovaných právními předpisy, zejména v souladu a na základě Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu (též AML), máte povinnost nám poskytnout nezbytnou součinnost při identifikaci.

2.4.         Kdo je spotřebitel?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu, Smlouvu o poskytování služeb nebo Smlouvu o dílo uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2.5.         Co je spotřebitelská smlouva?

Je to Kupní smlouva nebo Smlouva o poskytování služeb, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Je-li Klientem jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. Pokud se některé z práv vztahuje pouze na spotřebitele, je to v příslušném ustanovení VOP výslovně uvedeno.

2.6.         Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?

Je to Smlouva uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, protože ji uzavíráme přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.7.         Co je smlouva o dílo?

Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí a dokončené dílo předat objednateli, umožnit jeho užití pro účel ujednaný ve smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu. Zhotovitel postupuje s odbornou péčí, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě pro ujednaný účel smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a účinnou pomoc, nezbytnou součinnost. Dílem se rozumí zpracování odhadu, posudku, odborného vyjádření za účelem ocenění specifikovaných nemovitých věcí.

2.8.         Jakými právními předpisy se smluvní vztah řídí?

Jsou to platné české právní předpisy, zejména jde o zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

3. OBJEDNÁVKA, CENA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.         Jak učinit objednávku a jak dojde k uzavření Smlouvy?

Klient objednává Produkty a služby přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na webu www.e-odhady.cz, www.EvaHamernikova.cz. Služby oceňování nemovitostí, zhotovení odhadu, posudku, konzultace a jiné služby lze objednat i emailem (zprávou) nebo telefonicky.

3.2.         Popis produktů a služeb

Na webu je uveden seznam nabízených produktů a služeb s popisem jejich obsahu, hlavních vlastností, komu jsou určeny a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3.         Objednání produktů a služeb

 1. Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient označíte vybranou variantu, produkt nebo produkty, služby, vyplníte vaše identifikační údaje (jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ) a zvolíte způsob úhrady. U produktů na míru, služeb, zhotovení odhadu, posudku jsou pro objednání vyžadovány další údaje, informace, zejména účel, předmět ocenění a rovněž součinnost Klienta pro efektivní naplnění Smlouvy, zejména poskytnutí podkladů, umožnit a účastnit se místního šetření (prohlídky) oceňovaných nemovitostí, případně poskytnout fotodokumentaci.
 2. Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 3.  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. V případě, že pro vyřízení objednávky digitálního obsahu na míru nebo služby, zhotovení odhadu, posudku je nutné, abyste poskytli doplňující údaje, dokumenty, fotografie, podklady, jinou součinnost, budu vás rovněž kontaktovat emailem. V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
 4. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
 5. V objednávce učiněné prostým emailem nebo telefonicky, specifikujete požadovanou službu, odhad nebo posudek, a případně další údaje nutné k uzavření Smlouvy, zejména:
 • Identifikace objednatele
 • Podrobná specifikace účelu ocenění, posudku, odhadu nebo jiné služby
 • Budoucí kupující, jiná oprávněná osoba, příjemce, pokud jsou tyto osoby známy
 • Předmět ocenění – okres, obec, katastrální území, parcelní číslo pozemku, číslo stavby, číslo jednotky, číslo listu vlastnictví
 • Podrobný popis oceňované nemovitosti
 • Termín plnění, do kdy požadujete posudek, odhad zpracovat
 • Další požadavky na plnění – počet výtisků, licenční ujednání, způsob předání a převzetí.

O obdržení objednávky a dalším postupu vás budu informovat mailem.  

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

3.4.         Jak je to s cenami produktů a služeb? Jak uhradit platbu?

Cena produktů a služeb.

Na webovém rozhraní je u jednotlivých položek produktů a služeb vždy uvedena i aktuálně platná cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru informačních produktů (e-book, online kurz, online členská sekce) a oceňovacích produktů na míru nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.

V případě oceňovacích služeb, zhotovení odhadů, posudků, odborných vyjádření s prohlídkou oceňované nemovitosti Odhadcem je účtováno cestovné, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Zaškrtnete-li požadavek na odeslání produktů nebo zhotovených odhadů, posudků, odborných vyjádření poštovním doručovatelem nebo kurýrní službou, je u této položky na webovém rozhraní uvedena cena a náklady na doručení.

Cena jednotlivých položek a případné náklady na dodání produktu nebo služby je uvedena i v objednávkovém formuláři. Cena za zhotovení odhadů, posudků, oceňovacích služeb nezahrnuje zajištění podkladů.

Vyhrazujeme si právo k ceně oceňovacích produktů na míru a služeb, zhotovení odhadů, posudků, odborných vyjádření připočíst i další výdaje nezbytně vynaložené v souvislosti s poskytováním oceňovacích služeb a oceňovacích produktů na míru, zhotovení odhadů, posudků a odborných vyjádření. O výši těchto výdajů jsme povinni Klienta vždy předem informovat.

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u Produktu nebo služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

Platební podmínky.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty, služby, odhady, posudky, dokumenty dodat, předat, umožnit jejich užití, udělit souhlas s užitím pro jiný účel než je ve smlouvě ujednáno nebo rozšířit licenci pro další subjekty až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny nebo ceny služby, odhadu, posudku, licence, produktu.

Způsob platby.

Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či služba co nejdříve dodána.

Případné další způsoby platby, platební metody, jako např. využití online bankovních převodů nebo bezhotovostních plateb kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platby se provedou ihned) napojených na zabezpečené platební brány GOPAY, PAYU, PAYPALL, GORDIC a podobně, budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty.

Kupní cena se hradí v Korunách českých (CZK).  V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech (EUR) na eurový účet, pokud cenu v EUR daná služba nebo produkt nabízí (např. digitální produkty). Služby oceňování nemovitostí a jiné dodávky nebo služby přímo související s konkrétní nemovitostí na území České republiky se hradí v CZK na korunový účet.   Při platbě ze zahraničí nebo cizoměnového účtu se hradí kupní cena převodním příkazem typu Wire transfer nebo Europlatba s bank charges OUR, případně SHARE, na náš bankovní účet v měně platby ve formátu IBAN pro příslušnou měnu (currency) s uvedením BIC (SWIFT) kódu banky příjemce, adresy banky příjemce a jména příjemce (beneficiery) Ing. Eva Hamerníková.

Platební instrukce naleznete rovněž na zálohové faktuře, kterou obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkt či služba co nejdříve dodána.

Splatnost kupní ceny.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky, na základě vystavené zálohové faktury, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokyny k platbě a datum splatnosti naleznete přímo v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

O přijetí platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě a spolu s dodáním Produktu nebo služby obdržíte fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Ustanovení §2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty a služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

Cena a platba oceňovacích služeb, odhadů, posudků, odborných vyjádření.

Jde-li o poskytnutí oceňovacích či jiných služeb nebo zhotovení odhadu, posudky, odborného vyjádření jinak než na základě objednávky z webového rozhraní, je cena služby, odhadu, posudku, odborného vyjádření s Klientem sjednána dle povahy poskytovaných služeb individuálně, přičemž pro výši odměny se použijí částky uvedené v záložce „Ceník“ na webu www.evahamernikova.cz  nebo www.e-dohady.cz.

Cena díla je splatná předem převodem na bankovní účet zhotovitele na základě zálohové faktury zaslané objednateli. Po úhradě obdržíte potvrzení o přijetí platby a po předání díla obdržíte fakturu.   

Při poskytování služeb a zhotovení odhadů, posudků v tomto případě může být požadována záloha na služby, odhady, posudky a na úhradu nákladů jako jsou správní poplatky, daňové, znalecké a právní služby, notářské poplatky, cestovné, na obstarání dokumentů a podobně.

Prodávající není povinen obstarat dokumenty ani jiné podklady pro ocenění, pokud toto není výslovně ve Smlouvě ujednáno. Přejete-li si pověřit nás, abychom vás zastoupili na katastrálním nebo stavebním úřadě a obstarali podklady za vás, zaškrtněte v objednávce příslušnou dodatečnou položku. Tato služba je zpoplatněna.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám odhady, posudky, produkty, díla, služby dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

Zpracování odhadu, posudku, vyjádření zahrnuje studium dokumentace, prohlídku oceňovaných nemovitých věcí s vyznačeným datem místního šetření a seznámení se s jejich skutečným stavem, zpracování analýzy trhu a ocenění, písemné vyhotovení dokumentu ve 2 originálech včetně příloh, fotodokumentace a účelu ocenění nemovitých věcí, podmínek použití.

Prohlídka nemovitosti (místní šetření) Odhadcem zahrnuje kontrolní měření stavby dle výkresové dokumentace (půdorysů), fotodokumentaci oceňovaných nemovitostí, umístění a lokality, posouzení celkového stavebnětechnického stavu nemovitosti a viditelných konstrukcí staveb, stav údržby a opotřebení.

4. DODACÍ PODMÍNKY PRO DIGITÁLNÍ OBSAH

4.1.         ZPŮSOB DODÁNÍ.

 1. Digitální obsah u oceňovacích produktů a odhadů online ve formátu .docx nebo .xlsx nebo .pdf bude zaslán po uhrazení sjednané ceny a případné další nutné součinnosti (zejména poskytnutí údajů, nebo jiných podkladů pro úpravu oceňovacích produktů na míru, odhadů online, a prohlídce nemovitosti) na vámi sdělenou elektronickou e-mailovou adresu jako příloha e-mailové zprávy.
 2. Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu .pdf nebo obdobném dodán stejným způsobem jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.
 3. On-line kurz nebo on-line členská sekce bude dodána zpřístupněním obsahu na webových stránkách po přihlášení k uživatelskému účtu prostřednictvím přístupových údajů, které po zaplacení ceny budou vygenerovány a obdržíte je na váš e-mail uvedený v objednávce (podmínky užívání jsou uvedeny dále v textu o ochraně autorských práv).

4.2.         DODACÍ LHŮTA.

Délka dodací lhůty závisí na způsobu platby a na skutečnosti, zda je nutná součinnost klienta k dodání digitálního obsahu, zpracování odhadu online nebo zda je obsah již hotový nebo na míru připravovaný pro klienta.

Není-li nutná součinnost klienta, je zboží, e-book, online členská sekce, online kurz nebo digitální obsah dodán zpravidla obratem po přijetí platby od klienta, nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba klienta připsána na náš bankovní účet.

Je-li nutná součinnost klienta pro dodání digitálního obsahu nebo odhadu online, je zboží nebo digitální obsah nebo odhad online dodán ve lhůtě uvedené na webovém rozhraní, zpravidla do týdne od poskytnutí součinnosti a připsání platby klienta na náš bankovní účet. 

V případě, že je pro všechny přihlášené online kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

4.3.         ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx, .xlsx a pdf. Digitální obsah zasíláme pouze Klientovi, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Po zakoupení on-line kurzu, online členské sekce obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách.

Jako Klient se zavazujete dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a zavazujete se neposkytnout obsah ani přístupové (přihlašovací) údaje k uživatelskému účtu dalším osobám a berete na vědomí, že digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami vyjma zaměstnanců Klienta nebo jiných osob, které využijí digitálního obsahu výhradně ve prospěch Klienta (např. doplní za klienta variantní části obsahu). Jako Klient se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Upozorňuji, že se nejedná o poradenství. Pokud je v popise produktu uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s odborníkem, berte prosím toto doporučení vážně.

Po dodání digitálního obsahu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v těchto VOP v reklamačním řádu.

5. POSKYTOVÁNÍ OCEŇOVACÍCH SLUŽEB, ZHOTOVENÍ ODHADŮ, POSUDKŮ, ODBORNÝCH VYJÁDŘENÍ

Poskytování oceňovacích služeb se řídí živnostenským zákonem, občanským zákoníkem. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech jsem povinna odmítnout poskytnutí oceňovací služby.

5.1.         Důvěrnost informací

Při výkonu činnosti jsem jako Odhadce pro věci nemovité vázána mlčenlivostí ve vztahu k důvěrným informacím Klienta. Klient rovněž není oprávněn jakkoliv nakládat s důvěrnými informacemi, která se týkají nás jako poskytovatele, prodávajícího, Odhadce. Smlouva je uzavírána na dobu určitou do splnění objednané oceňovací služby nebo do splnění a předání díla, odhadu nebo posudku, odborného vyjádření, případně na dobu neurčitou.

5.2.         Povinnosti Klienta ohledně informací, dokumentů, podkladů, které poskytuje

Vy jako klient souhlasíte, že nám včas a v potřebném rozsahu poskytnete požadované informace, údaje, podklady, dokumenty, a v případě online odhadů a oceňovacích produktů na míru rovněž věrnou fotodokumentaci oceňované nemovitosti (dále jen souhrnně „Podklady“).

Zavazujete se nám, že veškeré podklady, které nám poskytnete, jsou nebo budou pravdivé, přesné a úplné, a nejsou a ani nebudou v žádném ohledu zavádějící. Odhadce bude spoléhat na správnost a úplnost podkladů, které nám poskytnete, a nebudeme již tyto informace nezávisle ověřovat.

Údaje, informace a podklady uvedené Klientem v objednávce nebo později poskytnuté pro plnění Smlouvy považuje Odhadce za správné, přesné a úplné, Odhadce na ně bude spoléhat a není povinen tyto podklady a informace jakkoliv nezávisle dále ověřovat.

5.3.         Povinnosti Klienta ohledně součinnosti

 1. Povinností klienta je s námi úzce spolupracovat při poskytování oceňovacích služeb a přípravě oceňovacích produktů na míru, zhotovení odhadů, posudků a informovat nás o všech úkonech a skutečnostech, které mohou mít vliv na výsledek ocenění.
 2. Klient je povinen umožnit provedení prohlídky oceňované nemovitosti (místní šetření) Odhadcem před provedením odhadu, posudku a účastnit se jí, případně určit svého zástupce.
 3. Pro vyloučení možné podjatosti je klient povinen informovat nás o všech beneficientech, pokud jsou známí.
 4. Dále je Klient povinen specifikovat:
 • účel ocenění,
 • předmět ocenění a místo plnění (číslo katastrálního území, parcelní číslo pozemku, adresa nemovitosti, číslo stavby, číslo jednotky),
 • skutečné využití pozemků a staveb,
 • omezení, která váznou na nemovitosti (např. věcná břemena, nájemní smlouvy)
 • případně i požadovaný typ ocenění (tržní hodnotou, obvyklou cenou, směrnou hodnotou, zjištěnou cenou, nákladovou hodnotou, výnosovou hodnotu, zápůjční hodnotu).

Klient bere na vědomí, že dodací lhůta pro posudky a tržní odhady, odhady online, oceňovací produkty na míru začíná běžet po dodání všech nezbytně potřebných podkladů, po provedení místního šetření u posudků a tržních odhadů nebo poskytnutí jiné nezbytné součinnosti.

Prodávající, Odhadce není povinen obstarat dokumenty ani jiné podklady pro ocenění, pokud toto není výslovně ve Smlouvě ujednáno, resp. není zaškrtnuta (objednána) služba obstarání dokumentů, zastoupení na katastrálním nebo stavebním úřadě, správě domu nebo SVJ, účast na jednání, prohlídce nemovitosti. Obstarání dokumentů a podkladů v zastoupení Klienta je služba placená. V případě, že Klient nedodá Podklady na výzvu Odhadce ani v dodatečné lhůtě 14 dnů, Odhadce obstará podklady na účet Klienta. Přitom se použijí jednotkové ceny uvedené v ceníku na webu.

Klient bere na vědomí, že informace, dokumenty, fotodokumentace a údaje, které poskytne při objednání nebo později, anebo opomene poskytnout z nedbalosti nebo úmyslně, nebo Odhadci nebude umožněna prohlídka nemovitosti, tyto okolnosti mají nebo mohou mít významný dopad na výsledek ocenění nebo oceňovací produkt na míru a Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případnou škodu nebo ujmu z toho vzniklou.

5.4.         Dodání odhadů, posudků, odborných vyjádření, oceňovacích služeb

Lhůta vyhotovení odhadu, posudku, odborného vyjádření (díla s nehmotným výsledkem) je obvykle do 7 dnů po předložení potřebných podkladů pro vypracování díla, připsání platby na účet zhotovitele a provedení místního šetření, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel obdrží písemné vyhotovení ve 2 originálech včetně příloh a fotodokumentace.

Dílo je předáno, jestliže je dokončeno a zhotovitel umožnil objednateli jeho užití podle účelu smlouvy. Zhotovitel udělí objednateli licenci, souhlas užít dílo pro účel uvedený ve smlouvě a pro ujednaný způsob, rozsah a za podmínek uvedených v písemném vyhotovení výsledku činnosti. Písemné vyhotovení díla bude předáno osobně s vyhotovením předávacího protokolu, nebo je zasláno poštovním doručovatelem doporučenou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Oceňovací produkty na míru, oceňovací služby, odhady online, sestavená daňová přiznání jsou dodány elektronicky v pdf souboru, případně v soboru formátu .docx, .xlsx, anebo v tištěné podobě. Dodací lhůta je uvedena u jednotlivých služeb a produktů na webu, obvykle do 7 dnů po poskytnutí potřebných podkladů a součinnosti, úhradě.

5.5.         Podklady pro zpracování

Základní podklady pro provedení odhadu, posudku, odborného vyjádření:  Výpis z katastru nemovitostí aktuální ne starší 3 měsíců, nabývací titul, smlouvy k věcným břemenům, omezením, stavebně-právní dokumentace (stavební povolení, územní rozhodnutí, územní souhlas, kolaudační souhlas, apod.), u staveb a jednotek popis, stav, rok první a poslední kolaudace, půdorysy všech podlaží, další podklady jsou na vyžádání. Podrobnější informace k podkladům pro odhady a ocenění naleznete na webu.

5.6.         DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ZNALECKÉ POSUDKY, PRÁVNÍ SLUŽBY

V rámci oceňovacích služeb pomáháme i se sestavením jednorázových daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Klient bere na vědomí, že nejsme daňovým poradcem ve smyslu zákona o daňovém poradenství a neneseme jakoukoli odpovědnost v tomto smyslu za vyhotovená daňová přiznání. Přiznání je sestaveno dle podkladů a informací poskytnutých Klientem.

V případě vašeho zájmu o poskytnutí služeb daňového poradce, právních služeb nebo zhotovení znaleckých posudků podle zákona o znalcích a tlumočnících pro sestavení daně z nabytí nemovitých věcí, zprostředkujeme vám tuto činnost u některého z daňových poradců, advokátů, znalců.

5.7.         VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE A ÚČETNÍ SLUŽBY

Pro klienty vedeme daňovou evidenci pro účely daně z příjmu fyzických osob podle § 7, § 9 a poskytujeme účetní služby v rozsahu a za podmínek sjednaných individuálně. Ustanovení VOP k oceňovacím službám se použijí přiměřeně i na služby vedení daňové evidence a účetní služby.

5.8.         OSTATNÍ SLUŽBY

Ustanovení VOP k oceňovacím službám se použijí přiměřeně i na služby realitní, organizačně technické, ekonomické a jiné neuvedené.

6. RADY, PODÁNÍ, INFORMACE, POSUDKY, ODHADY, ODBORNÁ VYJÁDŘENÍ, SDĚLENÍ, KORESPONDENCE NEBO JINÉ VÝSTUPY A OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Všechny služby a výstupy písemné i ústní poskytnuté Klientovi v rámci poskytování oceňovacích služeb nebo oceňovacích produktů na míru včetně předaných odhadů, posudků a odborných vyjádření nebo jejich konceptů jsou určeny pouze pro vás jako Klienta. Kopírování, distribuce nebo jiné poskytování informací, dokumentů, odhadů, posudků a jiných výstupů, které jsou předmětem smluv, třetím osobám, ať již vědomě či z nedbalosti, je bez našeho výslovného písemného souhlasu přísně zakázáno. Tento zákaz se nevztahuje na účetní, daňové a právní poradce Klienta, zaměstnance a spolupracovníky, pokud je použijí výhradně a pouze pro potřeby Klienta k účelu dle smlouvy, a na veřejné orgány nebo situace, kdy jsou tyto informace poskytovány na základě zákona.

Užití děl, posudků, odhadů, vyjádření pro jiný účel než ujednaný ve smlouvě je možné pouze po přechozím písemném udělení výslovného souhlasu na žádost Klienta s identifikací všech beneficientů.  

6.1.         RADA NEBO INFORMACE

Radou nebo informací ve smyslu § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), ve znění pozdějších předpisů (NOZ) se myslí výhradně oficiální závazné stanovisko poskytnuté na žádost Klienta a takto označené, opatřené originálním podpisem a otiskem razítka Odhadce, a tedy nikoliv informace poskytnuté telefonicky nebo emailem. Informace a rady poskytnutá ústně, emailem nebo telefonicky nebo zveřejněné na webu nejsou informací nebo radou. Pokud nás nepožádáte o písemné potvrzení těchto sdělení, neneseme za jejich správnost odpovědnost.

U oceňovacích služeb (eOdhad pro notáře, eTržní Odhad pro prodej/koupi) lze za informaci nebo radu ve smyslu § 2950 NOZ považovat pouze písemné posudky, tržní odhady a odborná vyjádření nebo písemné konzultace, poskytnuté v originální písemné formě po provedení místního šetření Odhadcem a opatřené podpisem a razítkem Odhadce, a za podmínek uvedených v předaném písemném vyhotovení odhadu, vyjádření nebo jiného výsledku činnosti (díla s nehmotným výsledkem).

Odhady online (prodej/koupě) jsou poskytovány na základě vstupních parametrů zadaných Klientem dle subjektivního hodnocení Klienta jako tzv. hrubé odhady, a nejsou znaleckým posudkem ani radou nebo informací dle §2950 NOZ. Lze je využít pro orientační informativní osobní použití Klienta.

Oceňovací produkty na míru (propočty zjištěné ceny, vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí, odpisová karta s alokací pořizovací ceny nemovitosti,  indikativní modely diskontovaného cash flow, a pod.), jsou poskytovány na základě vstupních parametrů zadaných Klientem dle subjektivního hodnocení Klienta, a nejsou znaleckým posudkem v širším smyslu slova ani daňovým poradenstvím. Zpracováváme je s odbornou péčí, přesto je naše odpovědnost u těchto výstupů omezena. Vy jako klient nám odpovídáte za to, že zadané vstupní parametry, informace, fotografie, podklady, hodnocení jsou správné, přesné a úplné a v žádném případě nejsou a nebudou zavádějící. Podání sestavených přiznání činí Klient. V případě oznámené vady provedeme zdarma opravu přiznání, nebo po udělení plné moci převezmeme komunikaci.

Odhady online, odhady, posudky, odborná vyjádření jsou odhady a expertními posudky kvalifikovaného odhadce pro věci nemovité na základě platného živnostenského oprávnění pro oceňování nemovitých věcí vydaného na základě splnění odborných kvalifikačních předpokladů specializovaného vzdělání a praxe, a nejsou posudkem soudního znalce jmenovaného soudem podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Reporty, oceňovací produkty, analýzy, vzorová přiznání, evidence, vzorové modely, kalkulace a dokumenty, ebooky, online kurzy a členská sekce a jiný Digitální obsah nejsou informací nebo radou ve smyslu § 2950 NOZ, nejsou daňovým, účetním nebo právním poradenstvím, jsou informačními produkty pro studijní účely. Sestavili jsme je na základě našich zkušeností a samy je používáme pro naši činnost. Je jen na odpovědností Klienta jak s nimi naloží a jakou péči, úsilí vyvine a jakých výsledků dosáhne. Informační produkty nenahrazují osobní poradenství.   

6.2.         Autorská práva a duševní vlastnictví

Předměty duševního vlastnictví a výsledky činnosti zůstávají našim majetkem, majetkem zhotovitele. Zhotovitel, autor děl na objednávku si ponechává právo nakládat se zhotoveným dílem, objednateli poskytuje licenci k užití díla k účelu ujednanému ve smlouvě nebo vyplývajícímu ze smlouvy. K užití odhadu, posudku nad rámec ujednaného účelu je objednatel oprávněn pouze na základě předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

Ing. Evě Hamerníkové náleží veškerá práva k duševnímu vlastnictví všech produktů, analýz, kalkulací, fotografií, reportů, výkresů, skic, sestav, metodologií, řešení, konceptů, informací a know-how, modelů, kalkulací, systémů a technik, které byly vypracovány při poskytování služeb nebo zhotovování díla, včetně autorských práv k dokumentům, sdělením, korespondenci, odborným vyjádřením, odhadům, posudkům, propočtům, písemným konzultacím, prezentacím, audiovizuálním dílům a dalším výstupům.

Podklady poskytnuté Klientem jsou i nadále jeho vlastnictvím, jejich poskytnutím výslovně Klient uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci Odhadci k užití jím pořízené fotodokumentace a poskytnutých dokumentů pro účel smlouvy, zpracování odhadu, posudku, poskytnutí oceňovací služby.

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, JEJÍ OMEZENÍ A PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

7.1.         Omezení naší odpovědnosti

Naše odpovědnost je omezena na Klientem realizované rady nebo informace pouze pro účel a rozsah ujednaný ve smlouvě a za podmínek uvedených v písemném vyhotovení odhadu, posudku, vyjádření, konzultaci, a vyhotovených po předchozím provedení místního šetření (prohlídky) oceňovaných nemovitostí Odhadcem osobně.

S ohledem na proměnlivost faktorů s vlivem na vývoj realitního trhu a ceny nemovitostí, výnosnost, obsazenost, které jsou mimo naší kontrolu, je platnost ocenění platná k datu ocenění uvedenému v odhadu nebo posudku, odborném vyjádření. Ze stejných důvodů je použitelnost tržních odhadů, posudků s navrženou tržní hodnotou, tržních ocenění časově omezena na dobu uvedenou v písemném vyhotovení, zpravidla na dobu maximálně 2 až 6 měsíců. Zároveň si vyhrazujeme právo provést případnou revizi ocenění.

Nepřebíráme žádné závazky ani zodpovědnost vůči jakékoliv třetí straně, jíž jsou sdělení, vyjádření, odhady, posudky, dokumenty předloženy nebo do jejíchž rukou se mohou dostat, s výjimkou poskytnutí v souladu se smlouvou a VOP, tj. s naším předchozím písemným souhlasem na žádost Klienta a za dodržení podmínek, omezení a celistvosti odhadu, posudku, vyjádření včetně všech stran příloh a fotodokumentace.

7.2.         Škody způsobené Klientem

Našim cílem je poskytovat služby odpovědně a s odbornou péčí tak, aby škoda nevznikala. V žádném případě my neodpovídáme za škody, výdaje, náklady, ztráty vyplývající jakýmkoliv způsobem z opomenutí, nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání, nedorozumění, vědomé nedbalosti ze strany Klienta, ať již při poskytování součinnosti nebo podkladů, neumožnění prohlídky nebo rozdílu mezi poskytnutými údaji, fotografiemi, subjektivním hodnocením, parametry a skutečným objektivním stavem.

7.3.         Předcházení škodám

V případě vzniku důvodných obav, že následkem poskytnutí služby nebo užitím zhotovení díla může vzniknout škoda, Klient se zavazuje k maximální součinnosti a krokům, které povedou k zabránění nebo snížení možné škody a informovat nás o nich. Klient je povinen umožnit nám učinit veškeré právní kroky, které uznáme za vhodné za účelem domoci se ochrany našich práv, vznikne-li škoda z důvodů plynoucích ze zjištění veřejného orgánu. Pokud nám to neumožníte nebo ztížíte, nejsme povinni vám škodu hradit.

Vaše pokyny či oznámení musí být po obsahové stránce srozumitelné, nepochybné, úplné, v opačném případě jsme oprávněni vyžádat si jejich upřesnění, což může vést ke zpoždění v poskytnutí služby nebo vyhotovení odhadu, posudku, za které pak neodpovídáme.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.         Oceňovací služby

 1. Pokud je předmětem smlouvy poskytování služeb, Klient uděluje svůj výslovný souhlas, aby plnění dle smlouvy bylo započato ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Klient bere na vědomí, že od smlouvy o poskytování služeb může kdykoliv odstoupit i bez uvedení důvodu.
 3. V případě, že již bylo předtím započato s poskytováním služeb, je však Klient povinen uhradit část sjednané ceny připadající na již poskytnutou část služeb. Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. a) NOZ ).
 4. Při stornu uzavřené Smlouvy Vám u produktů a služeb na míru může být účtován stornopoplatek až do výše 100 %.

8.2.         Zhotovení odhadů, posudků

 1. Pokud na straně objednatele díla (posudku, odhadu, odborného vyjádření) vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli část odměny a nutné náklady, které mu vznikly s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.
 2. V případě odstoupení od smlouvy o dílo strany sepíší protokol o stavu díla ke dni odstoupení se soupisem prací a dodávek, v závěru uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, minimálně však stornopoplatek ve výši 1.500 Kč plus náklady na obstarání dokumentů, poštovné, a pokud již bylo provedeno místní šetření pak i náklady na cestovné a náhradu vynaloženého času dle hodinové sazby uvedené v ceníku odhadce na webu. Zhotovitel se zavazuje vrátit podklady zapůjčené objednatelem nebo obstarané pro vyhotovení díla zhotovitelem na účet objednatele.
 3. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být oznámeno písemně prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu a email v záhlaví smlouvy a doručené druhé straně. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Oznámení odeslané emailem se považuje za doručené 3. den po odeslání.

Rovněž tak i Odhadce, Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případech dohodnutých ve smlouvě o poskytování oceňovacích služeb, smlouvě o dílo nebo stanovených zákonem, zejména při možném podezření z podjatosti nebo střetu zájmů.

8.3.         Semináře

Od Smlouvy, jejímž předmětem je účast na semináři nebo workshopu může Klient odstoupit s nárokem na vrácení celé uhrazené ceny nejpozději 14 dnů před konáním semináře. V případě zrušení účasti v době 5 až 14 dnů před konáním semináře, bude vrácena celá částka po odečtení administrativního poplatku 500 Kč. V případě zrušení účasti 4 a méně dnů před konáním semináře je platba nevratná.

8.4.         Digitální obsah

 1. Je-li předmětem Kupní smlouvy dodání digitálního obsahu (ebook, oceňovací produkt,...) klient uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. 1 Občanského zákoníku).
 2. V případě, že je předmětem Smlouvy dodání členské sekce nebo online kurz, má klient právo využít garanci vrácení peněz i bez uvedení důvodů, pokud garanci uplatníte emailem nebo dopisem zaslaným na kontakty uvedené v úvodní části těchto obchodních podmínek nejpozději 14. den po zaslání přístupových údajů nebo zpřístupnění obsahu členské sekce (pokud je obsah zpřístupňován pro všechny v danou dobu přihlášené ve stejný den).
 3. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy v rámci garance vrácení peněz a přiložte prosím i doklad o koupi a úhradě produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.
 4. Peníze poté vrátím na účet, z kterého byla platba odeslána, do 14 dnů od uplatnění garance.
 5. Od okamžiku uplatnění garance jsem oprávněna vám členskou sekci znepřístupnit, stejně tak v případě porušení autorských práv.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a doručeno v tištěné podobě na adresu uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek nebo scan písemného dokumentu zaslat emailem z elektronické adresy, kterou klient sdělil v souvislosti s uzavřením smlouvy (nebo později oznámil její změnu) na otazky@e-odhady.cz nebo vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP a naleznete jej ZDE.

Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP. Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti zálohové faktury, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

9. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1.  Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2165 až 2174, § 2615 až 2619 a § 2629 až 2630 NOZ.

9.2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

9.3. Klientům jako Prodávající odpovídám, že Produkt či služba při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, odpovídám u produktů i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Rovněž odpovídám za poskytnutí oceňovacích služeb, zhotovení odhadů, posudků, odborných vyjádření nevykazujících vady.

9.4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, nebo na výměnu či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu-digitálního obsahu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

9.5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

9.6. Pokud vám nebyl digitální produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

9.7. Má-li dílo (odhad, posudek, odborné vyjádření) při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění. Právo ze zjevných vad musí objednatel uplatnit výhradou při předání díla. Vadu objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od převzetí. Uznané vady zhotovitel odstraní do 5 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. Po předání díla má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, samostatně, podle českých oceňovacích předpisů a legislativy nebo Evropských oceňovacích předpisů (EVS dle TEGOVa).

9.8. Případnou reklamaci vad Produktů nebo služeb, díla, prosím uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad písemně. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo emailem. Reklamaci můžete uplatnit emailem na elektronickou adresu otazky@e-odhady.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v úvodu VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.

10. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění, poskytnutým oceňovacím službám, zhotoveným odhadů, posudkům, odborným vyjádřením či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím písemně na adrese uvedené v úvodu VOP nebo na elektronické adrese otazky@e-odhady.cz .

10.2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, příslušným úřadem je Úřad městské části Praha 9. Kontrolním orgánem je živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

10.3. Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. ZÁVĚREM

11.1. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tento text v PDF formátu obdržíte jako přílohu emailu potvrzujícího přijetí objednávky, jde-li o objednávky zaslané prostřednictvím komunikace na dálku.

11.2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

11.3. Toto znění VOP jsou účinné od 1.10.2020.

Aktuální znění obchodních podmínek ke stažení v pdf: VOP