Checklisty

Seznamy podkladů ke stažení v pdf

TRŽNÍ ODHADY A POSUDKY NEMOVITÝCH VĚCÍ

Pro stažení checklistu vyberte druh nemovitosti, kterou chcete ocenit a vpravo klikněte na ikonu stažení souboru s vybraným checklistem

 • 1
  Jednotky
  byty v osobním vlastnictví, nebytové jednotky, garáže, ateliéry, ubytovací jednotky, jiné nebytové prostory, jednotky vymezené podle Občanského zákoníku i podle Zákona o bytech
 • 2
  Nemovitosti bez komerčního využití
  rodinné domy, rekreační chaty, rekreační chalupy, zahrádkářské chaty, samostatné garáže...
 • 3
  Nemovitosti komerční
  rodinné domy s provozní částí (ordinace, dílna, obchod, kavárna,..), bytové domy, penziony, hotely, administrativní budovy, provozní budovy, komerční prostory, kanceláře, hromadné garáže, rozestavěné stavby, jiné budovy, haly, kulturní památky, polyfunkční stavby,...
 • 4
  Pozemky stavební a ostatní
  nezastavěné, určené k zastavění, urbanizované, pozemky zastavěné, jiné pozemky (skladové, manipulační plochy, přírodní sportoviště, hřiště,rekreační plochy), vodní plocha, rybník, hřbitovní stavby, studny, komunikace, venkovní úpravy (přípojky vodovodní, kanalizační, elektro, plynu, bazén, altán, skleník, pergola, terasa, zpevněná plocha, parkovací stání, opěrné zdi, plot, terasa,..)
 • 5
  Pozemky zemědělské a lesní
  orná půda, trvalé travní porosty, zahrady, lesní pozemky a nelesní s lesním porostem, trvalé porosty (lesní porost, okrasné a ovocné stromy a keře,...), jiné
 • Checklist JEDNOTKY

  Seznam podkladů ke stažení v pdf - BYTY, NEBYTOVÉ JEDNOTKY, JEDNOTKY GARÁŽE,

 • Checklist NEMOVITOSTI BEZ KOMERČNÍHO VYUŽITÍ

  Seznam podkladů ke stažení v pdf - RD, chaty, chalupy, samostatné garáže,...

 • Checklist NEMOVITOSTI KOMERČNÍ

  Seznam podkladů ke stažení v pdf - nemovitosti s provozní částí nebo pronajaté jako např. bytové domy, RD s ordinací, dílnou, hotely, penziony, administrativní budovy, budovy, haly, rozestavěné stavby...

 • Checklist POZEMKY STAVEBNÍ a OSTATNÍ

  Seznam podkladů ke stažení v pdf - pozemky zastavěné nebo nezastavěné určené k zástavbě, jiné (manipulační plochy, hřiště), rybník, hřbitovní stavby, studny, komunikace, venkovní úpravy (přípojky inž. sítí, bazén, altán, skleník, pergola, terasa, zpevněná plocha, opěrné zdi, plot, terasa,..)

 • Checklist POZEMKY ZEMĚDĚLSKÉ a LESNÍ

  Seznam podkladů ke stažení v pdf - orná půda, zahrady, trvalé travní porosty, lesní porost, okrasné a ovocné stromy a keře,...

ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Podklady jsou stejné jako pro tržní odhady a posudky. 

NAVÍC jsou potřeba:

 • Dopis od notáře o zahájení dědického řízení (číslo řízení, kontakt na notáře)
 • Údaje o zesnulém (jméno, příjmení, datum narození a úmrtí, trvalé bydliště)

ODHAD NEMOVITOSTI PRO ÚČELY DANĚ Z PŘÍJMU

Podklady pro ocenění nemovitosti při prodeji, pronájmu, bezúplatném nabytí darem nebo v dědictví, nabývací hodnota, reprodukční pořizovací cena, cena zjištěná, určení vstupní ceny pro odpisy, rozdělení kupní ceny, ... jsou stejné jako pro tržní odhady a posudky. 

NAVÍC jsou potřeba:

 • Přesný popis účelu ocenění - příslušný paragraf
 • Datum, ke kterému se bude nemovitost oceňovat (zahájení nájmu)
 • Výpis z katastru nemovitostí podle stavu evidovaného ke dni ocenění

PŘIZNÁNÍ K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

Podklady pro ocenění a vyplnění formuláře přiznání:

Směrná hodnota

 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Dokumenty prokazující nárok na osvobození, chcete-li uplatnit
 • Fotografie
 • Další podklady a informace k jednotkám, stavbám, pozemkům jsou na vyžádání 

Zjištěná cena

 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Dokumenty prokazující nárok na osvobození, pokud je uplatňováno na část nebo celé nabytí (kolaudační výměr, plánek a pod.)
 • Znalecký posudek (pokud není osvobozeno celé nabytí), chcete-li dodat vlastní, nebo máte od developera. Jinak zajistíme.

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ - základní informace (nabytí kupní smlouvou)

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena pro vklady do katastru nemovitostí s návrhem na vklad podaným od 1.12.2019. Pro úplatná nabytí s návrhem na vklad do 30.11.2019 je nadále v platnosti a je potřeba přiznání podat a daň uhradit. 

Nabyvatel, kupující, poté co se stal právoplatným vlastníkem nemovitosti (byl proveden vklad do katastru nemovitostí), musí podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí.

Lhůta je do konce 3. měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce po provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Přiznání se podává na finanční úřad v místě nabyté nemovitosti. Platbu daně lze provést bezhotovostně převodem nebo hotově na vybraných finančních úřadech (hotově jen do limitu pro hotovostní platby, j.t. do 270 tisíc Kč).

Pro běžné nabytí nemovitosti na základě kupní smlouvy se kupní cena (nabývací hodnota) porovnává s tzv. srovnávací daňovou hodnotou (75 % směrné hodnoty nebo 75 % ceny zjištěné).

Daň ve výši 4 % se platí z vyšší částky, z nabývací nebo srovnávací daňové hodnoty.

Je na každém nabyvateli, zda si zvolí směrnou hodnotu (pokud ji lze určit - viz § 15 zákonného opatření senátu k dani z nabytí nemovitých věcí) a poskytne detailní informace o nabyté nemovitosti pro její určení (směrnou hodnotu určuje finanční úřad) formou vyplněných příloh k daňovému přiznání anebo si vybere cenu zjištěnou a nechá si vypracovat znalecký posudek od znalce jmenovaného krajským soudem nebo ministrem spravedlnosti, podle zákona o znalcích a tlumočnících.  Odhad nemovitosti pro banku ani jiný odhad nelze použít, finanční úřad je neakceptuje. Případně lze využít kombinace směrné hodnoty na část nemovitosti a znaleckého posudku na jinou část, kde směrná nelze (např. příjezdová komunikace v přídatném spoluvlastnictví k parkovacímu stání). 

Směrnou hodnotu lze určit např. u bytových jednotek a pozemků ve funkčním celku, nebytové jednotky garáže nebo sklepa (u ateliéru a jiného nebytového prostoru nelze), rodinného domu se zahradou a vedlejšími stavbami, samostatné garáže, u některých vybraných pozemků urbanizovaných (stavební nezastavěné), zemědělských a lesních. U pozemků se posuzuje skutečné využití, pokud je odlišné od druhu pozemku uvedeného v katastru nemovitostí.

U některých nemovitostí lze uplatnit osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí - např. novostavby bytů v bytových i  rodinných domech, novostavba jednotky  garáže, která je určena ke společnému užívání s bytovou jednotkou, u novostaveb RD včetně pozemku pod stavbou (pozemek kolem RD, např. zahrada, není osvobozen od daně z nabytí, pokud má samostatné parcel.číslo... ale lze u něj použít směrnou hodnotu jako na pozemek ve funčním celku s RD  ;-))...ALE vyžaduje to mít rozdělenou kupní cenu v kupní smlouvě, nebo prohlášení prodávajícího o rozdělení kupní ceny, t.j. cenu zvlášť za stavbu a zvlášť za pozemek), a další případy při splnění podmínek dle zákonného opatření senátu.

I v případech úplného osvobození od daně z nabytí z nemovitých věcí, pořád platí povinnost podat daňové přiznání, včetně povinných příloh.

Podklady pro vyhotovení ZNALECKÉHO POSUDKU O CENĚ ZJIŠTĚNÉ k dani z nabytí nemovitých věcí:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Vyrozumění z katastru nemovitostí o provedení vkladu
 • Kupní smlouva
 • Další podklady a informace podle druhu nemovitosti jsou stejné jako pro tržní odhady a posudky